San Giulio, sacerdote
31 gennaio

Martirologio Romano:
A Novara, san Giulio, sacerdote.

Fonte/autore:

Top