San Vincenziano, Eremita
2 gennaio

Martirologio Romano:
In Aquitania, san Vincenziano, eremita.

m. 672 o 730

Fonte/autore:

Top